Stephanie

Scottish Fold Highland  SFL fs 2203

DOB: September 3, 2019

Umi

Black Golden Shaded British Shorthair  BRI ny11

DOB: October 8, 2018

Foxy

Black Golden Tipped British Shorthair BRI ny12

DOB: February 20, 2020


Francheska

Black Golden Shaded British Shorthair BRI ny11

DOB: February 20, 2020